فضای سبز عمودی

فضاهای سبز عمودی:

فقدان پوشش سبزگیاهی در مناطق شهری، در نتیجه شهرنشینی، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، از لحاظ جسمی و زیبایی شناختی تاثیر می گذارد. ساخت فضاهای سبز عمودی در فضاهای داخلی و به ویژه در خارج از ساختمان توصیه می شود. با استفاده از این فن آوری ها، می توان از هر قسمتی از ساختمان با حداکثر ظرفیت آن استفاده کرد که علاوه بر ایجاد منظره زیبا، برای محیط زیست و سلامت انسان نیز سودمند است.


فضای سبز عمودی