فضای سبز عمودی

فضای سبز عمودی

فضای سبز عمودی

فضاهای سبز عمودی: فقدان پوشش سبزگیاهی در مناطق شهری، در نتیجه شهرنشینی، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، از لحاظ جسمی و زیبایی شناختی تاثیر می گذارد. ساخت فضاهای سبز عمودی در فضاهای داخلی و به ویژه در خارج از